Regulamin ATM Rally&RaceGC 2017

Treść ramowego regulaminu

Pucharu “ATM Rally&RaceGC 2017”

REGULAMIN RAJDOWY PUCHAR ŚLĄSKĄ ATMRALLY&RACEGC 01.01.2017

 

I. Obowiązki załogi:

1.załogę stanowią dwie osoby, określani jako kierowca i pilot, kierowca musi posiadać prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

2. przejazd trasy imprezy wg. podanego przez organizatora planu trasy, wg. numerów startowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym.Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę rajdu. W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub innego zdarzenia na trasie odcinka zawodnik zobowiązany do zjechania na pobocze drogi (placu) w oczekiwaniu na pomoc medyczną lub pomoc techniczną, powiadamiając telefonicznie o tym zdarzeniu Biuro Zawodów – numer alarmowy telefonu 510349055, 506144098 lub w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa ,np.: wtargnięcia na zamknięty odcinek drogi kibiców, ludzi postronnych, zawodnik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania jazdy sportowej, poinformowania o tym zdarzeniu najbliższego sędziego, zjechania spokojnie do mety odcinka informując sędziego na mecie o zdarzeniu jakie miało miejsce na trasie.

3. odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami oraz w ubraniu zakrywającym ciało-bluza, długie spodnie itp.zalecane kombinezony np. mechanika Nieprzestrzeganie powyższego pociągnie za sobą karę do wykluczenia z imprezy włącznie

4.Do zawodów zostaną dopuszczone tylko załogi w pojazdach z ważnymi dokumentami uprawniającymi do poruszania się po drogach publicznych (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy, ubezpieczenie OC ) – do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym

5. Załogi biorą udział w zawodach na własne ryzyko,

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u zawodników oraz w stosunku do osób trzecich i mienia, w razie wypadku lub wyrządzenia szkody załoga winna zgłosić ten fakt na mecie odcinka i pisemnie w Biurze Zawodów. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania mogących wyniknąć w związku z wypadkiem. Załoga we własnym zakresie i na swój koszt jest zobowiązana naprawić wszystkie zniszczenia jakie powstały w czasie rajdu.

7. organizator może odmówić bez podania przyczyny przyjęcia zgłoszenia

II. Ubezpieczenie:

1.kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenia OC,,

2.organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia,

III. Numery identyfikacyjne – startowe:

1.numery startowe otrzymane od organizatora załoga zobowiązana jest do ich umieszczenia na bocznych drzwiach lub na bocznych tylnych szybach samochodu oraz numer na tylnej szybie samochodu

2. w przypadku odmowy przyjęcia (nie naklejenia) reklamy organizatora, załoga żeby kontynuować zawody zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości 350,00 zł.

3. Załoga musi mieć usunięte lub zakryte numery z innych imprez Wprowadza się podział na klasy:

1) do 1400 cm3

2) od 1401 cm3 do `1600 cm3

3) od 1601 cm3 do 2000 cm3

4) powyżej 2000 cm3 oraz samochody z turbodoładowaniem plus samochody z silnikami motocoklowymi

5) Klasa Markowa – Fiat 126p z silnikiem markowym

6) Klasa Cento – Fiat SC i CC z silnikiem o poj. 1242 cm3 8v.

7) Klasa Rwd-pojazdy z napędem na tylną oś

IV. Badania administracyjne

1.na miejscu w dniu imprezy,

2.dokumenty do okazania: – prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC,

3. UWAGA! Kierowcy, którzy planują uczestniczyć w zawodach pożyczonymi samochodami muszą przedłożyć oświadczenie prawowitego właściciela zezwalającego na udział w zawodach.Badania kontrolne: Każdy samochód zostanie poddany przed startem badaniu, którego celem jest ustalenie, czy samochód odpowiada warunkom bezpieczeństwa ruchu oraz zgodności z regulaminem i przynależności do klasy zadeklarowanej w zgłoszeniu. Samochód przedstawiony do badania musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz w komorze silnika.

V. Wymagania: W skład obowiązkowego wyposażenia samochodów wchodzą:

1. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota min 4 punktowe

2. Klatka bezpieczeństwa zgodna z załącznikiem J

3. Fotele sportowe-kubełki

4. Minimum jedna gaśnica-montaż opaska metalowa (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi).

5. Kaski ochronne dla załogi.

6. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym.

7. Zderzaki przedni i tylny.

8. Opaski zaciskowe na przewodach paliwowych (na wszystkich końcach w komorze silnika).

9. Oznakowanie i obowiązkowe reklamy organizatora imprezy.

10.Karta Identyfikacyjna. – może być.

11.Akumulator kwasowy umieszczony w kabinie samochodu musi znajdować się w zamknietym pojemniku.

12. Ponadto każdy samochód musi odpowiadać następującym warunkom:a. wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być umocowane,b. w czasie całej imprezy żadna pokrywa nie może być zamknięta na klucz, dotyczy to również drzwi,c. dodatkowe punkty świetlne – zgodnie z Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym”d. nie wolno stosować żadnych elementów przeciwślizgowych mechanicznych i chemicznych na oponach.

13. Plandeka pod samochód

14. Dozwolone są opony posiadające homologację drogową E Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które muszą być ogłoszone komunikatem przed imprezą oraz prawo niedopuszczania do imprezy każdego samochodu, który Służba Kontroli Technicznej uzna za zagrażający bezpieczeństwu ruchu.

VI. Zestaw kar regulaminowych

1.Nieobecność na BK Niedopuszczenie do startu

2.Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu

3.Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu

4.Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie

5.Niesportowe zachowanie Wykluczenie

6.Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie 10 sekund jego podstawy lub rozbicie szykany

7. Za nieprzepisowy start (start przedwczesny lub lotny) 5 sekund.

10. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut Wykluczenie

11. Za zgubienie (utrata) Karty Drogowej Wykluczenie

12. Nanoszenie własnych poprawek na Kartę Drogową w miejscach niedozwolonych Wykluczenie

13. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprez przez pilota Wykluczenie

14. Za przekroczenie przepisów drogowych Wykluczenie

15. Za nieprawidłowe przejechanie próby lub za przejazd
uniemożliwiający stwierdzenie czy przejazd był poprawny Limit 150% punk karnych najlepszego uczestnika w klasie

16. Za nieukończenie próby do wykluczenia włącznie

17.Brak/zgubienie numeru startowego Do wykluczenia włącznie

19.Spowolnienie zawodnika przez sędziego zabezpieczenia odcinka nadawany zostaje najlepszy czas klasy

20. Jeżeli odcinek specjalny zostaje odwołany po przejechaniu zawodników w liczbie większej niż połowa listy startowej, reszta zawodników otrzymuje średnią z dwóch poprzednich przejazdów danego odcinka. Jeżeli odcinek zostaje odwołany po przejechaniu zawodników w liczbie mniejszej niż połowa listy startowej wyniki z tego odcinka nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji.

21. Brak potwierdzenia na karcie drogowej wyjazdu ze strefy serwisowej do wykluczenie włącznie

22. Za niestawienie się w strefie do wyjazdu o ustalonej godzinie kara 10s do czasu rajdu. Protesty – Termin składania Protesty w sprawie obliczeń i wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 15 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą rozpatrywane. Protesty będą rozpatrywany jedynie z dostarczonym dowodem-nagranie video. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania dodatkowych instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego.

Organizator Instalbud-kompleks Artur Bal Grzegorz Czarnik

Regulamin w wersji PDF :regulamin-ogólny